PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Spletno mesto MODRO POSLOVANJE predstavlja ponudbe na področju SVETOVANJA in RAČUNOVODSTVA

Ponudniki združujejo storitve računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanje s ciljem, da jih stranke lahko koristijo na enem mestu in to s podpisom ene pogodbe "Modro poslovanje". Priporočamo:


VSRS Sodba X Ips 215/2013

Na podlagi 69. člena tedaj veljavnega ZDavP-2 sme organ pred uvedbo postopka pozvati davčnega zavezanca, da predloži podatke o svojem premoženju in da na podlagi teh in drugih zbranih informacij uvede davčni postopek (sklep o davčnem inšpekcijskem nadzoru), če ugotovljeno premoženje kaže na precejšnje nesorazmerje med prijavljenim in na tej podlagi ugotovljenim. Iz predpisa pa ne izhaja, da je uvedba postopka pogojena z že ugotovljenim nesorazmerjem med vrednostjo premoženje v začetku in koncu obdobja in konkretno višino te razlike, saj je to šele rezultat ugotovitvenega postopka. Ni utemeljeni revidentov ugovor, da je določba petega odstavka 68. člena ZDavP-2 v nasprotju z Ustavo RS (2. in 147. členom), ker naj iz njej ne bi izhajal kriterij za izbiro zavezanca oziroma da je odločitev organa, da se uvede postopek ravno zoper revidenta, samovoljna, ker že ob izbiri revidenta kot zavezanca za davek po petem odstavku 68. člena...
torek, 16. oktober 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sodba in Sklep X Ips 252/2014

Ker je revizija samostojno (izredno) pravno sredstvo, s posebnim in omejenim obsegom izpodbijanja, je treba v njej argumente, ki naj bi jo utemeljili, jasno in opredeljeno navesti in samo do teh argumentov se Vrhovno sodišče argumentirano opredeli. Glede na navedeno se je v tem primeru Vrhovno sodišče do revizijskih ugovorov lahko opredelilo le na splošno. Revident po oceni sodišča prve stopnje ni dokazal, da je pri financiranju prijavljenega premoženja oziroma porabi sredstev sodelovala njegova partnerka. Vrhovno sodišče pravilnosti dokazne ocene in pravilnosti postopka pred izdajo izpodbijanega upravnega akta v postopku v zvezi z revizijo, kot izhaja iz 7. točke obrazložitve te sodbe, ne presoja.
torek, 16. oktober 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sodba II Ips 85/2017

Na podlagi prvega odstavka 515. člena ZGD-1 poslovodja res na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Gre za lex generalis. Ravno zato sklicevanje toženke na 515. člen ZGD-1 ni utemeljeno, saj se ne more nanašati na položaje, ki so v zvezi z njenim delovnim razmerjem. Poslovodna oseba, ki je torej praviloma tudi zastopnik delodajalca, namreč ne more nastopati v imenu delodajalca proti samemu sebi kot delavcu.
petek, 12. oktober 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

DDV obdobje – 18Q4

Obveščamo vas, da je trimesečno obdobje - DDV – 18Q4 (oktober - december 2018) odprto.

četrtek, 11. oktober 2018/Author: Admin MPS/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sodba X Ips 115/2016

Javna listina dokazuje le resničnost tega, kar je v njej potrjeno ali določeno – torej neposredne vsebine, ki izhaja iz pristojnosti organa, da izda določen akt (potrdilo, odločbo itd.) – ne pa tudi resničnosti tistega, kar se morda navezuje na to vsebino. Pravilo o dokazni moči javne listine se nanaša le na dejstva, glede katerih je izdana in ne na njeno celotno vsebino. V postopku po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 davčni organ ne določi davčne osnove na podlagi prostega preudarka. Davčna osnova se določi na podlagi ugotovitve povečanja premoženja v določenem obdobju skladno z zakonskim postopkom in merili. Dejstvo, da nepojasnjen prirast premoženja davčni organ v določenem delu lahko ugotovi s cenitvijo, ne pomeni uporabe prostega preudarka, saj gre pri cenitvi za zakonsko določen ugotovitven postopek. Obdavčitev na podlagi petega odstavka 68. člena ZDavP-2 sama torej sicer lahko temelji na "verjetni davčni osnovi" (drugi odstavek...
sreda, 10. oktober 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sklep I Up 337/2016

Postopek davčne preiskave se časovno uvršča v t. i. "predpostopkovno fazo", torej v čas pred uradnim - formalnim začetkom postopka davčnega inšpekcijskega nadzora, zato pritožnik pred začetkom davčnega postopka ni dobil pravice do vpogleda v zahtevane dokumente na podlagi ZUP ne kot stranka in ne kot tretja oseba (ob izkazanem pravnem interesu). Posledično izpodbijani sklep po vsebini ne pomeni odločitve na podlagi 82. člena ZUP, saj se z njim ni odločilo o njegovi pravici do vpogleda v dokumente upravne zadeve (vpogleda v spis). Kršitev pravic iz 30. člena ZVOP-1 bi moral pritožnik skladno s 1. alinejo prvega odstavka 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu uveljavljati pred Informacijskim pooblaščencem, zoper odločitev tega organa pa je nato možno sodno varstvo v upravnem sporu (2. člen ZUS-1). O tej pritožbi oziroma varstvu navedenih pravic do seznanitve z zahtevanimi podatki na podlagi ZVOP-1 z odločbo Ministrstva za finance sploh ni...
sreda, 10. oktober 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS

REŠITVE, NASVETI  »»

PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  nedelja, 12. november 2017 | 0

  Predavanje ZDSS 11 2017 - Posredni davki: DDV, DPN, DMP, TROŠARINE, Zakon o davku na finančne storitve, Zakon o davku na zavarovalne storitve. Povezave: GRADIVO Povezave: GRADIVO PDF-2


  četrtek, 06. oktober 2016 | 0

  Vaše vprašanje-povezetek: V zvezi z NET-METERINGOM, prosimo naslednje informacije: 1. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 9,5% DDV? 2. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 22% DDV? 3. Kako je kadar je naročnik podjetje? Se lahko uporablja potem 76a člen zakona o DDV-ju in se pri izvedbi na ključ plača vrednost brez DDV-ja? 4. Se pri izračunu gospodarnosti...


  četrtek, 30. junij 2016 | 0

  Vprašanje:  Ali lahko izplačam posojila povezani družbi oz. povezani osebi po 8.8.2016 oz. kaj moram storiti, če med povezanimi osebami odobravamo posojila? Naš odgovor: Skladno z določili 105. in 107. člena ZGD1I v povezavi z določili 495. člena ZGD1 in 38.a. členom ZGD-1 morajo vse gospodarske družbe zagotoviti ohranitev osnovnega kapitala družbe. Poenostavljeno...


  sreda, 20. januar 2016 | 0

  Vprašanje: Kdaj moramo obračunati DDV od pridobitve blaga, če imamo naslednje poslovne dogodke? 1. Datum izdaje računa: 30.10.2015,  2. Datum prejema blaga: 3.11.2015,  3. Datum prejema računa 10.11.2015. Odgovor Modro poslovanje - izvleček: Na podlagi 34. člena ZDDV-1 nastane obdavčljivi dogodek, ko je opravljena pridobitev blaga znotraj Unije. Šteje se,...


  ponedeljek, 04. januar 2016 | 0

  Mnenje v zvezi s pravilnostjo uporabe postokovnih določil ZdavP-2 v luči upravne in sodne prakse v Republiki Sloveniji ter primerjalno-pravna analiza   KAZALO: 1.     Pravna podlaga – določba 5. odstavka 68. člena .......................................................................... 2.     VPRAŠANJE...


  RSS
  12345678910 Last

  Zakaj nas?