PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Spletno mesto MODRO POSLOVANJE predstavlja ponudbe na področju SVETOVANJA in RAČUNOVODSTVA

Ponudniki združujejo storitve računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanje s ciljem, da jih stranke lahko koristijo na enem mestu in to s podpisom ene pogodbe "Modro poslovanje". Priporočamo:


Vas čaka oddaja napovedi, ker oddajate stanovanje v najem? Za pomoč objavljamo primere izpolnjenih napovedi.

Do 28. 2. 2019 je treba vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018, in sicer na novem obrazcu: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Bistvena novost je tabela 9 v napovedi, kamor se vpisujejo dodatni podatki o oddanih stavbah in delih stavb za namene vodenje evidence trga nepremičnin. Slednje predstavlja za davčne zavezance poenostavitev, saj s tem preneha obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Ugotavljamo pa, da so napovedi pomanjkljivo izpolnjene, predvsem ni izpolnjena tabela pod točko 9. To je treba izpolniti le v primeru, da je bil najemni posel (pogodba ali aneks) za stavbe ali dele stavb, ki so v Sloveniji, sklenjen v letu 2018 za obdobje daljše od 6 mesecev.

Prepričani smo, da vam bodo primeri izpolnjenih napovedi v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju vaših davčnih obveznosti. 

Če potrebujete dodatno pomoč, nas lahko pokličete na 08 200 1001.

petek, 15. februar 2019/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sklep I Up 12/2019

Plačilo denarne obveznosti, ki izhaja iz izpodbijanega upravnega akta (davčne odločbe) samo po sebi ne pomeni škode v smislu 32. člena ZUS-1. V posledici plačila oziroma izterjave obveznosti sicer lahko nastane tudi škoda, ki je upoštevna v smislu zakona, ta pa je lahko podlaga za izdajo začasne odredbe, če je težko popravljiva. Pritožnik pa ni navajal ne upoštevne oblike škode, ne zatrjeval, zakaj bi bila težko popravljiva.
petek, 15. februar 2019/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sodba X Ips 283/2016

Nedovoljeno davčno izogibanje, s katerim se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju, so tudi pravni posli, ki sicer niso navidezni v smislu tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2, saj sta stranki njihove posledice hoteli in so posli tudi dejansko nastali. Navedeni pravni posli pa se od dopustne davčne optimizacije razlikujejo v tem, da je njihov izključni namen pridobiti neupravičeno davčno ugodnost in preprečiti dosego cilja davčnega predpisa. Če se ugotovi takšno davčno izogibanje, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov.
petek, 15. februar 2019/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sodba X Ips 218/2016

Za ugotovitev vira dohodka v Sloveniji je na podlagi v času izdaje izpodbijane odločbe veljavnih določb ZDDPO-2 zadoščalo, da je rezident izplačal dohodek in da davek izračuna, odtegne in plača izplačevalec (tega) dohodka za račun davčnega zavezanca, ki mu ta dohodek pripada (in ima sedež ali kraj dejanskega poslovodstva v državah s seznama), ne glede na vrsto storitve, ki jo je (le-ta) opravil. Obveznost izračuna in izpolnitve davčne obveznosti za dohodke, od katerih se po ZDDPO-2 plačuje davčni odtegljaj, je torej zakonsko prenesena na drugo osebo - plačnika davka. Le-ta torej ni davčni zavezanec, ki dosega dohodke, temveč tista oseba, ki ima položaj plačnika davka. Za presojo, ali se revidenta lahko šteje za plačnika davka, pa je treba pravilno razlagati v času izdaje odločbe veljavne določbe 58. člena ZDavP-2. Za plačnika davka se šteje oseba, ki dohodek le izplača, vendar je ne bremeni, če je oseba,...
četrtek, 14. februar 2019/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sklep X Ips 355/2016

Odločanje na podlagi pravnega standarda ("vedel oziroma bi moral vedeti") pomeni, da Vrhovno sodišče, ki je v revizijskem postopku pooblaščeno le za nadzor nad pravilnostjo uporabe prava, uporabo pravnega standarda nadzira v omejenem obsegu. Intenziven nadzor uporabe pravnega standarda bi namreč terjal tudi oceno in presojo dejstev, predvsem pa pravilnosti dejanskih zaključkov, s čimer bi revizijsko sodišče nujno posegalo (tudi) v presojo dejanskega stanja, kar ni njegova naloga. Uporabo pravnih standardov revizijsko sodišče zato lahko kontrolira le z vidika konsistentnosti, logičnosti razlogov, na katere je sodišče prve stopnje oprlo svoj zaključek, ter preverja, ali uporaba pravnega standarda v posameznem primeru ne odstopa od uporabe istega standarda v drugih primerljivih primerih. Kadar zastopani sklepa posle po zastopniku, samo dejstvo, da je posel sklenjen prek zastopnika, ne more vzpostaviti neizpodbojne domneve, da je zastopani že zaradi tega vedel...
četrtek, 14. februar 2019/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sodba X Ips 109/2016

Če prvostopenjski davčni organ v ponovljenem postopku ugotovi drugačno dejansko stanje, mora sprejeti tudi drugačno pravno odločitev, ki je lahko tudi v škodo davčnega zavezanca. To pomeni, da če je prvostopenjski upravni organ v prvotnem postopku (napačno) napravil oceno davčne osnove, da to ne pomeni, da bo tudi v ponovljenem postopku davčna obveznost zavezanca ugotovljena na isti način.
četrtek, 14. februar 2019/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS

REŠITVE, NASVETI  »»

PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  nedelja, 12. november 2017 | 0

  Predavanje ZDSS 11 2017 - Posredni davki: DDV, DPN, DMP, TROŠARINE, Zakon o davku na finančne storitve, Zakon o davku na zavarovalne storitve. Povezave: GRADIVO Povezave: GRADIVO PDF-2


  četrtek, 06. oktober 2016 | 0

  Vaše vprašanje-povezetek: V zvezi z NET-METERINGOM, prosimo naslednje informacije: 1. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 9,5% DDV? 2. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 22% DDV? 3. Kako je kadar je naročnik podjetje? Se lahko uporablja potem 76a člen zakona o DDV-ju in se pri izvedbi na ključ plača vrednost brez DDV-ja? 4. Se pri izračunu gospodarnosti...


  četrtek, 30. junij 2016 | 0

  Vprašanje:  Ali lahko izplačam posojila povezani družbi oz. povezani osebi po 8.8.2016 oz. kaj moram storiti, če med povezanimi osebami odobravamo posojila? Naš odgovor: Skladno z določili 105. in 107. člena ZGD1I v povezavi z določili 495. člena ZGD1 in 38.a. členom ZGD-1 morajo vse gospodarske družbe zagotoviti ohranitev osnovnega kapitala družbe. Poenostavljeno...


  sreda, 20. januar 2016 | 0

  Vprašanje: Kdaj moramo obračunati DDV od pridobitve blaga, če imamo naslednje poslovne dogodke? 1. Datum izdaje računa: 30.10.2015,  2. Datum prejema blaga: 3.11.2015,  3. Datum prejema računa 10.11.2015. Odgovor Modro poslovanje - izvleček: Na podlagi 34. člena ZDDV-1 nastane obdavčljivi dogodek, ko je opravljena pridobitev blaga znotraj Unije. Šteje se,...


  ponedeljek, 04. januar 2016 | 0

  Mnenje v zvezi s pravilnostjo uporabe postokovnih določil ZdavP-2 v luči upravne in sodne prakse v Republiki Sloveniji ter primerjalno-pravna analiza   KAZALO: 1.     Pravna podlaga – določba 5. odstavka 68. člena .......................................................................... 2.     VPRAŠANJE...


  RSS
  12345678910 Last

  Zakaj nas?