PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV43 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Zaseg cigaret na Gruškovju

Uslužbenci Mobilnega oddelka Finančnega urada Maribor so 12. 7. 2018 pri opravljanju finančnega nadzora na območju mejnega prehoda Gruškovje pri pregledu vstopnega osebnega vozila znamke Škoda Octavia slovenskih reg. oznak, ki ga je vozil slovenski državljan, v prtljažnem prostoru našli skupno 49.800 kosov cigaret znamke FM Blue brez tobačnih znamkic. Prisotnost cigaret je nakazala službena psička za odkrivanje tobaka in tobačnih izdelkov. Cigarete so zasegli, zoper voznika pa uvedli postopek o prekršku. 


Prikrajšane dajatve za cigarete znašajo 5.527,80 EUR.
 

19. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

UPRS Sodba III U 169/2016-7

Vsebinska pravilnost izvršilnega naslova ni predmet presoje v postopku davčne izvršbe.
17. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (2)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba in sklep III U 235/2015-23

Sodišče meni, da je vzpostavitev različnega vrednotenja sicer dopustna, vendar le, če izhaja iz kriterijev, ki jih določa peti odstavek 124. člena ZV-1, in ne le na podlagi proste presoje. Sodišče glede na podatke, ki jih je predložila toženka, kot tudi glede na ugotovitve Računskega sodišča, sodi, da v zadevi ni pojasnjeno, na kakšen način, torej konkretno na podlagi katerih kriterijev so bile določene višine vodnega povračila v Sklepu o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2010.
16. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
31. julija 2018 se izteče rok za vložitev dohodninske napovedi

31. julija 2018 se izteče rok za vložitev dohodninske napovedi

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2018 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2017 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2018, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Celotno sporočilo

16. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:
13. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

Nadzori glede pridobitve lastnega poslovnega deleža – prejete prve samoprijave

Finančna uprava RS je napovedala povečano število nadzornih postopkov pri zavezancih, kjer obstoji tveganje, da je prišlo do odsvojitve poslovnih deležev zaradi pridobitve neupravičenih davčnih ugodnosti v obliki izplačil dobička družbenikom na način, ki ni podvržen pravilom o obdavčitvi dividend. Prejete so bile prve samoprijave ter plačila obveznosti davka od dohodkov iz kapitala.  V enem izmed primerov je Finančna uprava RS pri zavezancu za davek -   družba d. o. o. z osnovno dejavnostjo uvajanje avtomatizacije in informacijskih tehnologij v industriji in energetiki, za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2016 opravila davčni nadzor področja poslovanja družbe v delu prodaje poslovnih deležev družbe in pridobitve lastnih poslovnih deležev.  Družba d. o. o. je na podlagi sklepov skupščine družbenikov v letih 2014 in 2015 iz dela prenesenega dobička oblikovala rezerve za lastne poslovne deleže (v letu 2014 v višini 2.950.000,00 EUR ter v letu 2015 še v višini 1.180.000,00 EUR) in od dosedanjih družbenikov odkupila lastna poslovna deleža (v letu 2014 v višini 25 % ter v letu 2015 v višini 10% osnovnega kapitala). Ekonomski razlog za odkup lastnih poslovnih deležev, ki je bil naveden v sklepu skupščine družbenikov v letu 2014, je bil aktiven vstop novega partnerja iz tretje države v lastništvo družbe z namenom pridobivanja poslov in širjenja dejavnosti na trge tretje države, kar pa ni bilo realizirano.  Gospodarskega cilja in ekonomske vsebine transakcije odkupa lastnega poslovnega deleža v nadzoru ni bilo mogoče potrditi. Odsvojitev dela poslovnega deleža je bil po ugotovitvah davčnega organa izpeljan le z namenom izogibanja davčnim obveznostim, zato tudi ne more vplivati na obdavčenje. Edini cilj prikazanih odsvojitev poslovnih deležev je bil pridobiti neupravičeno davčno ugodnost v obliki izplačila dobička družbenikom na način, ki ne bi bil podvržen pravilom o obdavčitvi dividend.  Ob upoštevanju, da se v primeru ugotovitve takšne zlorabe šteje, da je nastala davčna...
12. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:

Visoki zneski dodatno obračunanega davka – v inšpekcijskem nadzoru ugotovljeni fiktivni računi, stroški za zasebno rabo ter gotovinski dvigi

V postopku davčno inšpekcijskega nadzora je je davčni organ ugotovil, da je zavezanec za davek v poslovnih knjigah za leto 2015 in posledično v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb previsoko izkazal odhodke v skupnem znesku 364.521,13 EUR, in sicer iz naslova stroškov obračuna amortizacije, stroškov nabave blaga in storitev za namene vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, stroškov nabave blaga za zasebne namene in stroškov nabave storitev, ki so bili izkazani na podlagi fiktivnih računov.  Davčni organ je v postopku na osnovi dejanskega stanja ugotovil, da je zavezanec za davek prejel in evidentiral več računov za nabavo blaga in storitev za zasebno rabo in več računov za katere je bilo ugotovljeno, da so posli in računi fiktivni, na podlagi katerih je zavezanec neupravičeno uveljavljal pravico do odbitka vstopnega DDV v skupnem znesku 87.273,90 EUR.  V postopku davčno inšpekcijskega nadzora  je bilo ugotovljeno, da je bilo s transakcijskih računov zavezanca za davek opravljenih več gotovinskih dvigov denarnih sredstev, v skupnem znesku 132.005,00 EUR. Zavezanec za davek v postopku ni predložil zahtevane dokumentacije ali verodostojnih listin, ter kakršnihkoli drugih podatkov iz katerih bi lahko bilo dejansko razvidno na podlagi česa in za kakšne namene so bila uporabljena denarna sredstva dvignjena v obliki gotovine. Davčni organ mu je odmeril dodatno obveznost za plačilo akontacije davka (dohodnine) od drugih dohodkov po stopnji 25%, in sicer v skupnem znesku 82.293,59 eur.  Zavezanec za davek je zakonitemu zastopniku v obliki plačil računov za nabavo blaga in storitev za zasebne namene izplačal drugi dohodek.  Ker pri tem ni izračunal in plačal akontacije dohodnine od drugih dohodkov kot plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja je davčni organ v inšpekcijskem postopku obračunal in odmeril dodatno obveznost za plačilo akontacije davka (dohodnine) od drugih dohodkov po stopnji 25% v skupni višini 21.927,80 EUR.  
11. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sklep X Ips 369/2014

Trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije sta na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ker obravnavani upravni spor ni vrednostni spor (spor o pravici ali obveznost stranke, ki je izražena v denarni vrednosti), po naravi stvari tudi revizije ni mogoče dovoliti iz vrednostnega razloga. Revizija zato iz razloga po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, ki ga kot edinega uveljavlja revident, ni dovoljena.
11. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

sodba I U 838/2013

Iz sodne prakse izhaja, da morajo nacionalni organi in nacionalna sodišča pravico do odbitka DDV zavrniti, če se na podlagi objektivnih dokazov ugotovi, da se je na to pravico sklicevalo z goljufijo ali zlorabo in bi se morali subjekti, ki sprejmejo vse ukrepe, ki jih je od njih mogoče zahtevati, da zagotovijo, da njihove transakcije niso del goljufije, pa naj gre za utajo DDV ali druge goljufije, zanesti na zakonitost teh transakcij, ne da bi tvegali, da izgubijo pravico do odbitka vstopnega DDV. Ni pa v nasprotju s pravom EU od subjekta zahtevati, da ravna tako, kot se od njega lahko razumno zahteva, da se prepriča, da transakcija, ki jo je opravil, ni del davčne utaje in da je opredelitev ukrepov, ki jih je v posameznem primeru razumno zahteval od davčnega zavezanca, ki želi uveljavljati pravico do odbitka DDV, da zagotovi, da njegove transakcije ne bodo del goljufije drugega trgovca, v glavnem odvisna od okoliščin posameznega primera.
11. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

DDV obdobje – 18Q3

Obveščamo vas, da je trimesečno obdobje DDV – 18Q3 (julij - september 2018) odprto za oddajo preko sistema eDavki.

10. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
RSS