Išči

TAXIN - PRICE LIST2024

Družba TAXIN d.o.o. je dne 1.1.2024 sprejela naslednja pravila, ki določajo ceno davčno in poslovno svetovalne storitve:
 

Strankam nudimo svetovanje glede:

 • obdavčitev fizičnih oseb z dohodnino,
 • obdavčitev pravnih oseb,
 • obdavčitev z davkom na dodano vrednost in
 • obdavčitev iz drugih javnih dajatev v Republiki Sloveniji in
 • drugih področij poslovanja podjetij in posameznikov (svetovanje z vidika davčnega procesnega prava, korporacijske ter insolvenčne zakonodaje in drugih področij, ki so pomemba za pravno-varno delavanje slovenskih podjetij itd.).  

On 1/1/2024, TAXIN l.t.d. adopted the following rules that determine the price of the service (tax planning, tax procedures and other services):
 

We offer tax advice to clients regarding:

 • taxation of natural persons with income tax,
 • taxation of legal entities,
 • taxation with value added tax and
 • taxation from other public duties in the Republic of Slovenia and
 • other areas of business of companies and individuals (procedural, corporate, insolvency Law etc.).
   

Glavna funkcija davčnega svetovalca je, na podlagi etike (etični kodeks ZDSS), stroke, izkušenj in poklicnih pravil (varovanja zaupanja med stranko in svetovalcem), pomagati slovenskim podjetjem izpolnjevati davčne  in druge obveznosti,  skladno z določili zakona v Sloveniji.

Izvjamo davčno in poslovno svetovanje.
 

A. Davčno svetovanje

V področje davčnega svetovanja sodijo nasveti iz področij t.i. materialno davčnih predpisov (DDV, Dohodnina, Davek od dohodkov pravnih oseb itd.) in prcesnih predpisov (ZdavP-2 itd.).

A.a.

Iz davčno-materialnega področja, izvajamo naslednje storitve:

 1. Davčno planiranje (analize materialnih davčnih predpisov - DDV, davka od dohodkov pravnih oseb itd.) v smislu optimiranja plačevanja davkov.
 2. Davčno svetovanje v zvezi s kompleksnejšimi poslovnimi dogodki (mednarodne transakcije, transferne cene ipd.) ter
 3. Drugo svetovanje in akativnosti v zvezi z davčnimi materialnimi predpisi (preventivni davčni pregledi, seminarji, izobraževanja ipd.).

Po vsebini lahko javne dajatve ločimo po naslednji sistematiki:

 • POSREDNI DAVKI (DDV ipd.), 
 • NEPOSREDNI DAVKI(DDPO, Dohodnina itd.),
 • PREMOŽENJSKI DAVKI, 
 • TROŠARINE,
 • PRISPEVKI ter
 • DRUGE JAVNIE DAJATVE, kot to predvideva USTAVA RS in zakon.

Z vidika virov financiranja lahko javne dajatve v Republiki Slovenji ločimo tudi glede na "namen financiranja javnih zadev", in sicer:

 • javne dajatve državnega proračuna,
 • javne dajatve za financiranja zdravstva in socialnih zavarovanja,
 • javne dajatve lokalne samouprave ter
 • javne dajatve javnih gospodarskih služb ter RTV prispevek.  
   

A.b.

Iz davčno-procesnega področja, izvajamo predvsem naslednje storitve:

 1. pomoč strankam v postopkih nadzora (kontrola, inšpekcija, presikava itd.),
 2. svetovanje pri sestavi pravnih sredstev (pripombe, pritože, vloge za odloge plačil davkov itd.)

Pri svojem delu (predvsem pri storitvah, povezanih z davčo-procesno zakonodajo) posvečamo največ pozornosti udejanjanju pravic plačnikov davkov, kot izhaja iz KODEKSA PRAVIC PLAČNIKOV ZDSS, torej kodeksa, ki ga je Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (www.zdss.si)  predlagala državi v sprejem in izhaja iz pravic, kot jih udejanjajo v najrazvitejših državah. Prva izmed pravic planika davkov je, da plača samo toliko davkov, kot to določa zakon in niti enega evra več. Slednje pa ni mogoče udejanjiti, če se (predhodno) ne zaščitijo tudi pravica do ZASEBNOST in predvsem če se ne zagotovi pravica BITI INFORMIRAN. Navedeno pravico pa zagotavlja družba TAXIN d.o.o., seveda, če se odločiti sodelovati z nami.
 

B. Poslovno svetovanje

Med t.i. poslovno svetovanje sodijo nasveti, povezani s korporacijsko zakonodajo in zakoni, ki opredeljujejo poslovanje družb oz. podjetij.

Najpogosteje izvajamo naslednje pakete storitev:

1. Svetovanje v zvezi s statusnimi preoblikovanji (združitve, delitve itd.)

2. Svetovanje ob ustanavljanje podjetja

3. Svetovanje ob prenehanju podejtja.
 

The main function of a tax consultant is, based on ethics (ZDSS code of ethics), profession, experience and professional rules (protection of trust between the client and the consultant), to help Slovenian companies fulfill their tax and other obligations in accordance with the provisions of the law in Slovenia.

We carry out tax and business consulting.
 

A. Tax consulting

The field of tax consulting includes advice from the so-called material tax regulations (VAT, income tax, corporate income tax, etc.) and procedural regulations (ZdavP-2, etc.). corporate income, etc.) in terms of optimizing the payment of taxes.

A.a.

From the tax-material field, we provide the following services:

 1. Tax planning 
 2. Tax consulting in connection with more complex business events (international transactions, transfer prices, etc.) and
 3. Other consulting and activities related to material tax regulations (preventive tax audits, seminars, training, etc.)

In terms of content, public duties can be divided according to the following system: 

 • INDIRECT TAXES (VAT, etc.),
 • DIRECT TAXES (VAT, Income tax, etc.),
 • PROPERTY TAXES,
 • EXCISE DUTIES,
 • SOCIAL CONTRIBUTIONS and
 • OTHER PUBLIC DUTIES, as provided for by the Constitution of the Republic of Slovenia and the law.

From the point of view of resources financing, public duties in the Republic of Slovenia can also be distinguished according to the "purpose of financing public affairs", namely:

 • public duties of the state budget,
 • public duties for financing healthcare and social insurance,
 • public duties of local self-government and
 • public duties of public economic services and RTV contribution.
   

A.b.

From the tax-procedural Law, we primarily provide the following services: 

 • assistance to clients in control procedures (control, inspection, investigation, etc.),
 • advice on drafting legal remedies (comments, appeals, applications for deferment of tax payments, etc.)

In our work (mainly in the case of services related to tax-procedural legislation), we pay the most attention to the realization of the rights of tax payers, as derived from the CODE OF PAYERS' RIGHTS ZDSS, i.e. the code that the Chamber of Tax Advisers of Slovenia (www.zdss.si) proposed to the state for adoption and derives from rights as practiced in the most developed countries. The first of the rights of a tax preparer is to pay only as much tax as is stipulated by law and not one euro more. The latter, however, cannot be realized if the right to PRIVACY is not protected (in advance) and especially if the right to BE INFORMED is not guaranteed. The aforementioned right is guaranteed by TAXIN d.o.o., of course, if you decide to cooperate with us.
 

B. Business Consulting

Among the so-called business consulting includes advice related to corporate legislation and laws that define the operations of companies or companies.

We most often provide the following service packages:

 1. Consulting regarding status transformations (mergers, divisions, etc.),
 2. Advice on setting up a company
 3. Advice on termination of business.

CENA

Ceno za davčno in poslovno svetovanje (v nadaljevanju davčno svetovanje) se dogovori na uvodnem sestanku (preko TEAMS ali v pisarni).
 

I. Cena za storitev za prvo uro svetovanja za nove stranke
 

"Prva ura davčnega svetovanja" znaša (do 30 minut) 350,00 EUR + DDV, razen če je storitev naročena preko spletnega obrazca . V navedenem primeru znaša cena za prvo uro davčnega svetovanja 288,00 EUR + DDV (351,36 EUR z ddv, če ni reverze charge sistema).

Prva ura davčnega svetovanja je namenjena analizi VPRAŠANJA o davčnem ali poslovnem izivu stranke in določitev poti za pripravo opcij možnih rešitev. Odločitev o rešitvi sprejme izključno stranka (ne svetovalec). Izvedbo rešitve lahko izvede svetovalec, če se stranki, v posebni pogodbi, tako dogovorita. Datum sestanka določita naročnik in svetovalec na podlagi prejetega predloga stranke (ki je poslan preko E-obrazca). 

PRICE

The price for tax and business consulting (hereinafter referred to as tax advice) is agreed upon at the introductory meeting (via TEAMS or in the Office).
 

I. Price for the service for the first hour of consultation for new Clients
 

"The first hour of tax consulting" (up to 30 min) is EUR 350,00 EUR + VAT, unless the service is ordered via an online form. In this case, the price for the first hour of tax consulting is 288,00 EUR + VAT (351,36 with VAT - if there is no reverse charge).

The first hour of the tax consultation is dedicated to the analysis of QUESTIONS about the client's tax or business challenge and determining the path for preparing options for possible solutions. The decision on the solution is made exclusively by the customer (not the consultant). The implementation of the solution can be carried out by a consultant, if the parties so agree in a special contract. The date of the meeting is determined by the client and the consultant on the basis of the received proposal from the client (which is sent via the E-form).

II. Cena za storitev - vse opcije

Možni načina sodelovanja z TAXIN d.o.o. (mag. Franc Derganc, Davčni sveteovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije)

 1. Uvodni nasvet - prva ura svetovanja za stranke , ki nimajo sklenjeno pogodbo z TAXIN d.o.o. ali MODRO JUTRO d.o.o.(za morebitno nadaljnje svetovanje se dogovorijo individualni pogoji sodelovanja)se izvede na podlagi PREDPLAČILA.
  • Postopek: Stranka naroči storitve (po telefonu 00386 7 33 80 290 ali preko E-obrazca) in plača predplačilo  za prvo uro svetovanja. Na podlagi plačila se dogovori termin za sestanek. Poslovni račun: Deželna banka Slovenije d.d. SI56 1910 0001 0305 916, SWIFT: SZKBSI2X (potrdilo o plačilu pošljite na info@taxin.si).
    
 2. Davčni nasvet in/ali druge storitve za stranke, ki imajo sklenjeno pogodbo z družbo MODRO JUTRO za t.i. "Modro računovodstvo" (v pogodbi za vodenje poslovnih knjig ni posebej določene storitve davčnega svetovanja družbe TAXIN d.o.o.) se izvede po ceni od 170,00 do 240,00 EUR (mednarodne transakcije) /svetovalno uro.
   
 3. Davčni nasvet ali druge storitve za stranke, ki imajo sklenjeno pogodbo z družbo MODRO JUTRO d.o.o. za t.i. "Modro poslovanje".  V pogodbi je določen zakup davčnih svetovalnih ur (št. ur v poslovnem letu) družbe TAXIN za davčno in poslovno svetovanje (davčna obravnava kompleksnejih poslovnih dogodkov), za davčno planiranje ipd. in sicer po ceni svetovalne ure po ceniku družbe Taxin d.o.o. (glej prejšnji odstavek - št.2) ter popustnom v višini 30%.


   
 

II. The price for the service  - all option

Possible methods of cooperation with TAXIN d.o.o. (mag. Franc Derganc, Tax Advisor of the Slovenian Chamber of Tax Advisers - www.zdss.si )

 1. Introductory advice - the first hour for new customer who do not have a contract with TAXIN d.o.o. or MODRO JUTRO d.o.o. (further terms of cooperation are agreed upon for possible further consultation) is provided on the basis of PRE-PAYMENT.
  • Procedure: Customer order the Service (by phone 00386 7 33 80 290 or via E-Form) and pay in advance for the first hours of consulting. Based on the payment, an appointment is made for the meeting (TEAMS or in the OFFICE). Business account: Deželna banka Slovenije d.d. SI56 1910 0001 0305 916, SWIFT: SZKBSI2X (send the payment receipt to info@taxin.si).
    
 2. Tax advice (tax planning and tax procedures - not tax compliance) or other services for customers, who have a contract with MODRO JUTRO for the so-called "Blue Accounting Package" (in the contract with MODRO JUTRO there is no obligation for TAXIN to provide services) is provided for the price from EUR 170.00 to 240.00 (international transactions) per consulting hour.
   
 3. Tax advice or other services for customers who have a contract with MODRO JUTRO d.o.o. for the so-called "Wisdom Business Package". The contract stipulates purchase of tax consulting hours (number of hours in the financial year) of the company TAXIN for tax and busicess consulting, for tax planning, etc. namely at the price of an hour of consultation according to the price list of Taxin d.o.o. ((see previous paragraph - no. 2)) and a discount of 30%.

III. Kako določimo količino opravljenega dela:
 

 • "Svetovalni Dan": 6 ur.
 • "Svetovalna Ura": 60 minut (če znaša količina dela več kot 15 minut se šteje, da je opravljena svetovalna ura v celoti - v primeru sestankov s stranko znaša svetovalna ura 45 minut).
 • "Prva svetovalna ura": 30 minut.
 • Svetovanje preko E-pošte (1 odgovor) ali svetovanje po telefonu (1 klic) ali odgovor preko PODIO-a umestnika: 1 svetovalna ura.


Stranke računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o. imajo LAHKO ceno za davčno svetovanje (zastopanje strank v davčnih postopkih in/ali davčno planiranje) določeno v pogodbi o »vodenju poslovnih knjig« (paket "Modro poslovanje"), v kateri je davčno svetovanje (v določenem obsegu), že vključena v ceno za vodenje poslovnih knjig.

III. How we determine the amount of work done:
 

 • "Consulting Day": 6 hours
 • "Consulting Hour": 60 minutes (if the amount of work is more than 15 minutes, it is considered that the entire counseling hour has been completed - in the case of meetings with the client, the consulting hour is 45 minutes)
 • "First consultation hour": 30 minutes
 • Consultation by e-mail (1 reply) or telephone consultation (1 call) - 1 Consultation hour.

Clients of the accounting service MODRO JUTRO d.o.o. MAY have a price for tax consulting (representation of clients in tax procedures and/or tax planning) specified in the "bookkeeping" contract (Wisdom Business Pakage"), in which tax consulting (certain number of hours)  is already included in the price for bookkeeping.

Cenik je veljaven od 1.1.2024, do datuma novih sprememb. The price list is valid from 1.1.2024, until the date of change.

 

 

 

 

 

Partner Mreže Modro Poslovanje:

TAXIN d.o.o. - TAX ADVICE  TAXIN je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (www.zdss.si), ki je članica CFE

TAXIN d.o.o. is a member of Slovenian Chamber of Tax Advisers, which is a memeber of CFE

 

Odgovori na vprašanja strank, ki nimajo sklenjenih pogodb z TAXIN d.o.o. ali MODRO JUTRO d.o.o. 

Družba TAXIN d.o.o. ali MODRO JUTRO d.o.o. svetujeta oz. izvajata storitve davčnega svetovanja in/ali računovodenja na podlagi dogovora na prvi uri davčnega svetovanja, ki je plačljiva, po ceniku družbe TAXIN d.o.o. -  kliknite tukaj.

Stranki, ki izpolni obrazec HELP TAX in ne plača predplačila v višini prve ure za davčno svetovanje, družba TAXIN d.o.o. ali MODRO JUTRO d.o.o. nista zavezani izvesti nobene storitve oz. aktivnosti v povezavi z morebitno storitvijo. 
 

 

Answers to questions from customers who do not have contracts with TAXIN d.o.o. or MODRO JUTRO d.o.o.

The company TAXIN d.o.o. or MODRO JUTRO d.o.o. advise or perform tax consulting and/or accounting services based on an agreement on the first hour of tax consulting, which is payable according to the price list of TAXIN d.o.o. - click here.

To a customer who fills out the HELP TAX form and does not pay the advance payment in the amount of the first hour for tax consulting, the company TAXIN d.o.o. or MODRO JUTRO d.o.o. are not obliged to perform any service or activities in connection with any service.

Pravno obvestilo

1. Lastnik blagovne znamke MODRO POSLOVANJE, podjetje SROBOTNIK d.o.o. ne nosi nobene pravne odgovornosti v zvezi z avtorskimi pravicami v člankih ali zapisih na spletnih straneh. Vsa pravna tveganja nosijo avtorji in podjetja oziroma partnerji, ki ponujajo storitve.

2. Pravila GDPR. Spletno mesto www.zdss.si ne zbira osebnih podatkov, razen podatkov partnerjev, ki ponujajo storitve preko spletnega mesta, ki je v celoti v domeni omenjenih partnerjev.

 

Legal notice

1. The owner of the brand MODRO POSLOVANJE, the company SROBOTNIK d.o.o. does not bear any legal responsibility in relation to copyrights in articles or records on websites. All legal risks are borne by the authors and companies or partners who offer services.

2. GDPR rules. The website www.zdss.si does not collect any personal data, except for the data of partners who offer services through the website, which is entirely in the domain of the said partners.