PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Spletno mesto MODRO POSLOVANJE predstavlja ponudbe na področju SVETOVANJA in RAČUNOVODSTVA

Ponudniki združujejo storitve računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanje s ciljem, da jih stranke lahko koristijo na enem mestu in to s podpisom ene pogodbe "Modro poslovanje". Priporočamo:


VSRS Sodba II Ips 17/2021

Pretirano toga bi bila zahteva, da bi morala tožnica v fazi postopka, ko niti sama niti sodišče prve stopnje nista zastopala stališča, da bi bilo treba uporabiti pravilo o sočasni izpolnitvi, »na zalogo« navajati tudi dejstva, pomembna ob uporabi tega pravila, in ponuditi zanje dokaze.
ponedeljek, 20. september 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

Sodba II Ips 750/2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.
sreda, 15. september 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sklep I Up 79/2021

Le dejstvo, da je bilo v izreku izpodbijane odločbe zapisano, da je davek od dohodka pravnih oseb v pritožničinih obračunih 0 EUR, po presoji Vrhovnega sodišča v okoliščinah obravnavanega primera še ne pomeni, da pritožnica nima pravnega interesa za (izpodbojno) tožbo, s katero zahteva odpravo izpodbijane odločbe, ki je bila izdana v postopku inšpekcijskega nadzora davka od dohodkov pravnih oseb. V obravnavani zadevi je prvostopenjski davčni organ v davčnem inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da je pritožnica svoje prihodke v obravnavanem obdobju opredelila kot prihodke iz nepridobitne dejavnosti, čeprav bi jih z davčnega vidika morala opredeliti kot prihodke iz pridobitne dejavnosti. Posledično je ugotavljal davčno priznane prihodke in odhodke ter davčno osnovo za odmero davka od dohodkov pravnih oseb. Z izpodbijano odločbo pritožnici sicer ni odmeril in naložil plačila davka, vendar pa, kot to (neprerekano) opozarja pritožnica, tega ni storil, ker...
ponedeljek, 13. september 2021/Author: Admin MPS/Number of views (3)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba II U 130/2018-13

Ker je predmet izvršbe lahko vsako dolžnikovo premoženje ali premoženjska pravica, če ni z zakonom izvzeta iz davčne izvršbe, je davčni organ utemeljeno izdal sklep o davčni izvršbi. Res so bili pred tem že izdani sklepi o davčni izvršbi za izterjavo predmetnega dolga na tožnikova denarna sredstva pri A. d.d., a je banka postopek ustavila zaradi prekinitve pogodbe o vodenju transakcijskega računa s tožnikom.
ponedeljek, 13. september 2021/Author: Admin MPS/Number of views (2)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sklep II DoR 203/2021

Pogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.
sreda, 08. september 2021/Author: Admin MPS/Number of views (7)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sklep I Up 40/2021

Ker se odlog davčne izvršbe že po izrecnem besedilu drugega odstavka 87. člena ZDavP-2 nanaša le na obdobje do odločitve o pritožbi zoper odmerno odločbo, torej na obdobje do dokončnosti te odločbe, možnost sodnega varstva zoper odmerno odločbo očitno ne pomeni učinkovitega sodnega varstva. Tožbo v upravnem sporu je namreč mogoče vložiti šele zoper dokončno odločbo, do tedaj pa se obdobje, za katerega želi pritožnik doseči odlog izvršbe, že izteče, tako da pritožnik za izpodbijanje odločitve o odlogu izvršbe niti nima več pravnega interesa. Povedano drugače: zatrjevana neustavnost mora voditi do presoje zakonske določbe z vidika njene skladnosti z Ustavo, saj bi v primeru utemeljenosti tega ustavnopravnega ugovora to lahko vplivalo na položaj pritožnika v tem upravnem sporu oziroma na njegovo možnost sodnega varstva. Presoja tožnikovih ustavnopravnih ugovorov tako v obravnavanem primeru ne more biti vezana na vsebinsko presojo tožbe oziroma na pravno...
petek, 03. september 2021/Author: Admin MPS/Number of views (4)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS

REŠITVE, NASVETI  »»

PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  četrtek, 26. december 2019 | 0

  Z zakonom so določene jasne zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, ki jim predlagatelj ni zadostil. V predlogu za dopustitev revizije je namreč zgolj navajal, da se v obravnavani zadevi odpirajo pomembna pravna vprašanja in da so mu bile kršene pravice iz 22. in 23. člena Ustave, pri tem pa ni jasno in konkretno navedel oziroma izpostavil spornih pravnih...


  četrtek, 26. december 2019 | 0

  Poziv na predložitev poslovne dokumentacije je potrebno obravnavati kot uradno dejanje davčnega organa, namenjeno odmeri davka, ki je pretrgalo tek petletnega relativnega zastaralnega roka za zastaranje pravice do odmere DDV. Pravica do odbitka nastane, ko nastane obveznost za obračun davka, to je ob dobavi blaga (63. člen ZDDV-1 in 167. člen Direktive o DDV). Posledično lahko samo položaj, v...


  torek, 24. december 2019 | 0

  Plačnik davka v R Sloveniji ima pravico zahtevati, da se pred izdajo odločbe še enkrat preverijo vsi sklepi organa in sicer že pred izdajo odločbe. Po izdani odločbi mora davčni organ ponovno preveriti, ali so pritožbeni razlogi upravičeni s ciljem ,da odloži izvržbo, saj pri nas pritožba ne zadrži izvržbe.  Žal v Sloveniji 87. člen ZdavP-2, davčni organ ne izvaja...


  torek, 24. december 2019 | 0

  Finančna uprava ne sme izvajati ukrepov, ki bi znižala stroške izpolnjevanje obveznosti za mala podjetja.  Finančna uprava  mora izvajati ukrepov, ki bi malim plačnikom zagotovila znižanja administracije pri izpolnjevanju davčnih obveznosti) Finančna uprava mora zagotoviti ukrepe za zagotavljanja informiranja za MALE plačnike davkov. V Sloveniji navedena pravica ni...


  torek, 24. december 2019 | 0

    V R Sloveniji, plačnik davkov nima pravice izbrati svojega zastopnika takoj, ko gre zadeva pred Upravno sodišče. Ureditev je v nasprotju s temeljnimi načeli oz. pravico do izbire osebe, ki zastopa plačnika davkov pri nas.  Prav tako Slovenija krši pravice stranke do informiranja (davčno svetovanje stranki predstavlja del pravice do informiranja) s tem, ko ne želi...


  RSS
  12345678910 Last

  Zakaj nas?