PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

UPRS Sodba I U 463/2019-11

V obravnavanem primeru cilj odsvojitve poslovnega deleža (izguba vseh upravičenj iz prodanega deleža v zameno za kupnino) ni bil dosežen, saj A.A. družbo še naprej v celoti lastniško in upravljavsko obvladuje; edini motiv pa je bil prihranek pri davku, saj je obdavčitev kapitalskih dobičkov davčno ugodnejša od obdavčitve dividend. Zato se sporna pridobitev lastnega poslovnega deleža spregleda in se po ekonomski vsebini obravnava kot prikrito izplačilo dobička, kar se obdavči kot dividenda.
četrtek, 13. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 2012/2018-10

Iz dikcije drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 jasno izhaja, da je relevantno obdobje, v katerem se ugotavlja višina katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodinjstva zadnje koledarsko leto. Tožnik je vložil zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV 28. 2. 2018, ko pa davčni organ še ni razpolagal s podatki o katastrskem dohodku tožnika in članov tožnikovega kmečkega gospodinjstva za leto 2017. Zato je kot zadnje koledarsko leto pravilno upošteval podatke o katastrskem dohodku tožnika in članov njegovega kmečkega gospodinjstva iz leta 2016.
četrtek, 13. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1899/2018-14

Ne glede na podobnosti med pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pogodbo o preužitku je med njima z davčnega vidika bistvena razlika glede časa prehoda lastninske pravice na nepremičnem premoženju. Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju se lastninska pravica na novega lastnika (preživljalca) prenese šele ob nastopu smrti preživljanca (enako velja za darilno pogodbo za primer smrti), pri pogodbi o preužitku pa se lastninska pravica na novega lastnika prenese takoj in slednji z nepremičninami lahko takoj razpolaga in jih proda. Ob omenjeni razliki med obema vrstama pogodb, je očitno, da je zakonodajalec odsvojitev po omenjenih pogodbah z davčnega vidika različno uredil. Tako je zakonodajalec za odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju (enako tudi za darilno pogodbo z primer smrti) izrecno določil, da se šteje za neobdavčljivo odsvojitev kapitala. Za odsvojitev po pogodbi o preužitku pa zakonodajalec ni izrecno določil, da bi se štela za neobdavčljivo...
četrtek, 13. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 2231/2018-12

Predmetni sklep o davčni izvršbi je nadaljevanje izvršilnega postopka in ne vsebuje odločitve o materialnopravni pravici, obveznosti in pravni koristi. Ker tožnik naloženih davčnih obveznosti ni izpolnil sam v roku, jih davčni organ s predmetnim sklepom o davčni izvršbi od tožnika prisilno izterjuje. Sklep o davčni izvršbi nima pravne narave odmerne odločbe, ampak gre za procesni akt in je že zato uporaba izrednega pravnega sredstva odprave po nadzorstveni pravici izključena.
četrtek, 13. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1554/2019-9

O napaki ni mogoče govoriti, kolikor davčni organ v zadevi odloči v skladu s svojim pravnim naziranjem. Vprašanje, ali je pravno stališče, s katerim odločitev utemelji, pravilno, je predmet presoje zakonitosti njegove odločitve v postopku z rednimi pravnimi sredstvi in sodne presoje v upravnem sporu. Napačna uporaba materialnega zakona je ob izpolnitvi procesnih predpostavk tudi eden od razlogov za odpravo, razveljavitev ali spremembo odločbe po nadzorstveni pravici (88. člen ZDavP-2), sama po sebi pa ne predstavlja razloga za uporabo izrednega pravnega sredstva iz 90. člena ZDavP-2. Odločitve, da se olajšava ne prizna, ni mogoče pripisati napaki davčnega organa, temveč dejstvu, da ustrezna zahteva stranke ni bila vložena in torej kvečjemu napaki davčnega zavezanca, ki pa po presoji sodišča ne more šteti za očitno, saj je uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v dispoziciji stranke.
četrtek, 13. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 406/2019-8

Tožnik ni kupoval predmetnih nepremičnin in jih prodajal zgolj za lastne potrebe, marveč je šlo za opravljanje neregistrirane dejavnosti trgovanja z lastnimi nepremičninami. Šlo je namreč tako za nakupe, kot tudi za prodajo predmetnih nepremičnin v obravnavanem obdobju, pri čemer pa ni bila kot edina relevantna okoliščina upoštevano število in obseg trgovanja z lastnimi nepremičninami, kot to napačno meni tožnik. Za odločitev je ena od relevantnih okoliščin resničnost oz. neresničnost trditev tožnika, da predmetne nepremičnine (parcele) ni kupoval za nadaljnjo prodajo, marveč zase in za svoje otroke, česar pa tožnik v predmetnem postopku ni uspel dokazati. Tožnik ni vodil evidenc in davčnemu organu ni predložil obračunov svoje neregistrirane pridobitne dejavnosti trgovanja z lastnimi nepremičninami, posredovanja pri prometu z nepremičninami ter geodetskih storitev, ki jo je v obravnavanem obdobju opravljal kot fizična oseba. Pri oceni davčne...
četrtek, 13. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1773/2018-11

Na podlagi okoliščin, ki so bile ugotovljene v postopku, je imel davčni organ upravičen dvom o tem, da so bile omenjene storitve res opravljene. Tožnik je namreč predložil račune, ki vsebujejo zgolj navedbo „razvoj pametne razsvetljave“, brez prilog, iz katerih bi izhajajo katera dela so bila opravljena. Tudi iz pogodbe, ki jo je tožnik sklenil z družbo A. d.o.o., ne izhajajo določila, ki so v pogodbenem odnosu pomembna, kar je pravilno ugotovil že prvostopenjski organ. Sami računi prav tako ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določa 82. člen ZDDV-1. Vse to pa so tudi po presoji sodišča pomembne okoliščine (čeprav so že same po sebi zadosten razlog za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV) za to, da tožnik pri poslovanju z družbo A. d.o.o. ni bil dobroveren. Po presoji sodišča se tožnik utemeljeno sklicuje, da je izpodbijana odločitev pomanjkljiva ter ni ustrezno obrazložena. Obrazložitev izpodbijane odločitve se sklicuje na ugotovitve prvotnega...
sreda, 12. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1065/2018-7

Po prvem odstavku 48. člena ZDDPO-2 se za združitev šteje transakcija, ki se izvede v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe o statusnem preoblikovanju družb. Do upravičenj in obveznosti pri združitvah in delitvah iz 49. člena ZDDPO-2 pa so po določbah 50. člena tega zakona upravičene izključno družbe, med katere pa pravne osebe, ki so v skladu s posebnim zakonom ustanovljene z namenom opravljanja nepridobitne dejavnosti (med katere sodijo tudi zavodi), nedvomno ne sodijo.
sreda, 12. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1404/2018-11

Skladno z uporabljeno metodo indirektnega ugotavljanja dohodkov se v davčno osnovo kot popravek spremembe neto vrednosti premoženja (v izpodbijani odločbi v okviru odlivov oziroma porabe) vštevajo tudi dana darila, saj v inšpiciranem obdobju dana darila zmanjšujejo neto vrednost premoženja in jih je zato treba prišteti k ugotovljeni spremembi neto vrednosti. Skladno s šestim odstavkom 68. člena ZDavP-2 se verjetna davčna osnova oziroma z oceno določena davčna osnova po tem členu zniža le, če zavezanec za davek dokaže, da je nižja. Trditveno in dokazno breme je torej na davčnem zavezancu, ki mora s predloženimi oziroma predlaganimi dokazi prepričati v resničnost trditve o obstoju zatrjevanega dejstva. Zavezanec je namreč tisti, ki razpolaga oziroma bi moral razpolagati s podatki, ki so pomembni za davčno odmero, zato se od njega utemeljeno zahteva, da dejstva in okoliščine, ki izvirajo iz njegove sfere, dokaže (in ne zgolj...
sreda, 12. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1363/2018-24

Tožnik računov v zvezi z zatrjevanimi investicijami in vlaganji ni predložil, s priloženim cenilnim poročilom tožnik svojih investicij in vlaganj v smislu 1. točke sedmega odstavka 98. člena ZDoh-2 ni izkazal. S priloženim cenilnim poročilom je mogoče dokazovati vrednost izvedenih del, ni pa cenitveno poročilo dokazilo, ki bi dokazovalo, da gre za stroške, ki jih je plačal tožnik sam, kar je bistveni pogoj za njihovo priznanje. Cenitveno poročilo torej ni primeren dokaz za dokazovanje tožnikove navedbe, da je sam plačal stroške, s katerimi želi zvišati nabavno vrednost nepremičnine. Je pa tožnik v upravnem postopku navedeno dejstvo, ki je v obravnavnem primeru sporno, to je, da je sam plačal stroške investicij in vlaganj, dokazoval tudi s svojo izrecno izjavo. Namreč, tudi izjava stranke je v upravnem postopku eno od dokaznih sredstev, ki ga izrecno predvideva 188. člen ZUP, ki ga je sicer mogoče uporabiti le v zakonsko določenih primerih, pa še tedaj terja...
sreda, 12. avgust 2020/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS