PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Modro poslovanje....

enlightenedIzbrani prispevek.....

 

 

VSRS Predlog X Ips 51/2021

Vrhovno sodišče zastavlja Sodišču Evropske unije naslednje vprašanje za predhodno odločanje: Ali določbe Direktive o DDV, zlasti 131. člen in 1. točka 138. člena, ter načela prava EU, zlasti načela davčne davčne nevtralnosti, učinkovitosti in sorazmernosti, nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki prepoveduje predlaganje in izvajanje novih dokazov, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje vsebinskih pogojev iz 1. točke 138. člena Direktive DDV, že med upravnim postopkom na prvi stopnji, konkretno v pripombah k zapisniku o davčnem inšpekcijskem nadzoru, ki je izdan pred izdajo odločbe o odmeri davka?
torek, 26. oktober 2021/Author: Anonym/Number of views (230)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Predlog X Ips 91/2020

Vprašanje za predhodno odločanje: 1. Ali je pisno pogodbo mogoče šteti za račun v smislu 203. člena Direktive o DDV samo, če vsebuje vse predpisane podatke, ki jih za račun predpisuje Poglavje 3 (Fakturiranje) Direktive o DDV, oziroma, če temu ni tako, 2. Kateri so tisti podatki oziroma okoliščine, ki v vsakem primeru utemeljijo, da je pisna pogodba (tudi) račun, ki vzpostavlja obveznost plačila DDV na podlagi 203. člena Direktive o DDV, oziroma konkretneje, 3. Ali lahko pisna pogodba, ki jo skleneta zavezanca za DDV glede dobave blaga oziroma opravljanja storitev, velja kot račun v smislu 203. člena Direktive o DDV, če iz nje izhaja objektivno razpoznavno izražena volja prodajalca oziroma ponudnika storitev kot pogodbene stranke, da gre za račun, povezan z določeno transakcijo, ki v kupcu lahko razumno vzpostavi domnevo, da lahko na njeni podlagi odbije vstopni DDV.
sreda, 07. april 2021/Author: Anonym/Number of views (270)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sklep X Ips 201/2016-23

Vrhovno sodišče sprašuje: 1. Ali je drugi odstavek 90. člena Direktive o DDV mogoče razumeti tako, da dopušča izjemo od pravice do zmanjšanja osnove za DDV tudi v primeru dokončnega neplačila, če je to dokončno neplačilo posledica opustitve dolžnega ravnanja davčnega zavezanca, na primer z opustitvijo prijave terjatev v stečajnem postopku zoper njegovega dolžnika kot v predmetni zadevi? 2. Ali je tudi v primeru, da je taka izjema od pravice do zmanjšanja davčne osnove za DDV dopustna, pravica do zmanjšanja davčne osnove za DDV zaradi neplačila vseeno podana, če davčni zavezanec dokaže, da tudi če bi prijavil terjatve v stečajnem postopku, te ne bi bile poplačane oziroma, da so za njegovo opustitev obstajali razumni razlogi? 3. Ali ima prvi odstavek 90. člena Direktive o DDV neposredni učinek tudi v primeru, ko je zakonodajalec države članice presegel okvir dopustnega urejanja izjem, ki jih določa drugi odstavek 90....
torek, 26. februar 2019/Author: Anonym/Number of views (590)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sklep X Ips 114/2015

Vrhovno sodišče SEU v predhodno odločanje postavlja naslednja vprašanja v zvezi z razlago točke (d) prvega odstavka in drugega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 138. člena Direktive o DDV ter 201. člena iste direktive v zvezi z določbami 201. do 204. člena CZS: Ali je lahko uvoznik (deklarant), ki ob uvozu uveljavlja oprostitev plačila DDV (uvoz po postopku 42), ker je blago namenjeno za dobavo v drugo državo članico, odgovoren za plačilo DDV (če je naknadno ugotovljeno, da pogoji za oprostitev dejansko niso bili izpolnjeni) na enak način, kot je odgovoren za plačilo carinskega dolga? Če je odgovor negativen, ali je odgovornost uvoznika (deklaranta) enaka, kot je odgovornost davčnega zavezanca, ki opravi oproščeno dobavo blaga znotraj Skupnosti iz prvega odstavka 138. člena Direktive o DDV? Ali je treba v tem zadnjem primeru subjektivni element uvoznika (deklaranta) do zlorabe sistema DDV presojati različno, kot...
torek, 26. september 2017/Author: Anonym/Number of views (690)/Comments (0)/
Tags:

VSRS sklep X Ips 3/2015

I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi 184., 185. in 186. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
ponedeljek, 01. avgust 2016/Author: Anonym/Number of views (655)/Comments (0)/
Tags:

VSRS sklep X Ips 3/2015

I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi 184., 185. in 186. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
ponedeljek, 01. avgust 2016/Author: Anonym/Number of views (644)/Comments (0)/
Tags:

VSRS sklep X Ips 476/2012

I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi člena 90(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
četrtek, 10. marec 2016/Author: Anonym/Number of views (680)/Comments (0)/
Tags:

VSRS sklep X Ips 346/2013

I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi členov 2(1) in 4 (1) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS). II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
četrtek, 10. marec 2016/Author: Anonym/Number of views (633)/Comments (0)/
Tags:

VSRS sklep X Ips 476/2012

I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi člena 90(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
četrtek, 29. oktober 2015/Author: Anonym/Number of views (837)/Comments (0)/

VSRS sklep X Ips 346/2013

I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi členov 2(1) in 4 (1) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS).II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
četrtek, 06. avgust 2015/Author: Anonym/Number of views (1059)/Comments (0)/
RSS

 

soap2day